Festival znanosti - Sinj nastao je kao ideja - koga drugoga nego - studenata fizike, Mate Jagnji?a, Mislava Cvitkovi?a i Jadranke Šepi?.

 

Mate Jagnji? ro?en je u Splitu 1987. godine, gdje i današ živi. Nakon osnovne škole upisuje Franjeva?ku klasi?nu gimnaziju u Sinju s pravom javnosti, i maturira 2005. Student je inženjerskog smjera fizike na PMF-u u Splitu, a posebno se bavi statisti?kom fizikom i termodinamikom, ponešto filozofijom znanosti, popularizacijom i sl. ?lan je i connect::portala, a i suradnik na znanstvenom forumu znanstveni.com. Sudjelovao je u finalu FameLaba 2009. godine, s temom ?ekaju?i Godota: zašto ?ekamo u redovima? Predstavnik je studenata Fizikalnog društva Split.

 

 

 

Mislav Cvitkovi? ro?en je u Splitu 1987. godine, a živi u malom selu Karakašica kraj Sinja, s trenutnim boravištem u Zagrebu. Po osnovnoj školi upisuje Franjeva?ku klasi?nu gimnaziju u Sinju s pravom javnosti, s maturom 2006. godine. Student je 4. godine inženjerskog smjera fizike na PMF-u u Zagrebu. Posebno ga zanimaju biofizika, nešto filozofije znanosti i teologije, a bavi se i popularizacijom znanosti. ?lan je Matice hrvatske, connect::portala, Hrvatskog fizi?kog društva i Hrvatskog biofizi?kog društva.

 

 

 

 

 

A kako smo došli na ideju Festivala znanosti u Sinju? Vidite rubriku Zašto?